Jövőkutatás - Pillantás az ismeretlenbe

:
 

Az embert mindig is izgatta, mit hoz a holnap. Az őskorban a jövőt a jelen megismétlődésének tekintették. Azt gondolták, ahogyan a természet ismétli önmagát, úgy az idő kereke is csak körbeforog. Később az ókor embere jósok közreműködésével próbált meg utánajár­ni az eljövendő ismeretlen titkainak. Napjainkban orákulumok helyett a jövőkutató tudósok igyekeznek megjósolni a jövőt. Vajon elhihetjük nekik az óriásvárosokról, robotokról, gondolkodó házakról, lebegő autókról szóló víziókat?


 
Itt veheted meg a könyvet >>

Megatrendek

Napjaink jövőkutatói egy dologban biztosak: a jövő nincs eleve elren­delve, ezért aztán nem is lehet pontosan megjósolni. A véletlen ugyanis jelentős tényező volt a világegyetem ki­alakulása, az élet megjelenése, a különbö­ző fajok kifejlődése, és a történelem alaku­lása során is. A jövő ezek szerint nyitva áll. Ennek dacára nem vagyunk kiszolgáltatva a véletlennek, mivel a jövőt meghatározó tényezők a múltban és a jelenben alakul­nak ki. Vannak tehát olyan hosszú távon ható folyamatok, amelyek nagy valószínű­séggel a jövőben is érvényesülnek. Ilyen például az évtizedekkel ezelőtt elkezdő­dött és még ugyanennyi idő múlva is zajló felmelegedés. Aki a jövővel foglalkozik, az biztos lehet benne, hogy az éghajlatválto­zás kérdései még 2050-ben is aktuálisak lesznek. John Naisbitt, amerikai jövőkutató 1982-ben a megatrend nevet adta a hosszú évtizedeken át ható, világszerte érvénye­sülő folyamatoknak.

Milyen megatrendek léteznek?
A megatrendek a jövőkutatók segítségére vannak, mivel ezek egy hosszabb idősza­kon keresztül fejtik ki hatásukat, így kiszá­míthatók. Éppen ezért nagy szerepet ját­szanak a szcenáriók elkészítése során. A nagyvilág kutatói ugyanakkor nem érte­nek egyet abban, hogy milyen változáso­kat és folyamatokat lehet ténylegesen megatrendnek tekinteni. Természetesen az éghajlat megváltozását senki sem vitat­ja. Ugyanez igaz a demográfia átalakulásá­ra is, vagyis arra, hogy lassan megváltozik az emberiség korosztályonkénti eloszlása.
A városiasodás is megatrend: egyre többen költöznek városokba (főként nagyváro­sokba), így azok még tovább növekednek, miközben vidéken csökken a népesség. Ugyancsak megatrend a csipek, számítógé­pek és az internet egyre jobban terjedő használata, amit mindenütt jelenlevő in­telligenciának is neveznek. Mind több és több eszköz küld és fogad adatokat az in­ternetről. A jövőkutatók jelenleg kereken húsz megatrenden dolgoznak.

A technológiák egyesülése
További megatrend a technológiák konver­genciája, vagyis összeolvadása. A koráb­ban elkülönülő tudományágak és techno­lógiák egyesülnek. A média területén külö­nösen könnyű tetten érni ezt a változást. Még harminc évvel ezelőtt is eltérő eszkö­zök kellettek az írott, a képi és a hang által közvetített információkhoz: erre szolgált a könyv, a sajtó, a rádió, a televízió, a tele­fon, a hangszalag vagy a hanglemez. Min­dennek megvolt a maga sajátos technoló­giája, és egymástól függetlenül gyártot­ták, értékesítették és használták őket. Manapság például akár egyetlen okos-telefonon keresztül is használ­hatjuk valamennyit. Ugyanez a fej­lődés számos más területre, sőt magára az emberre is érvényes. Az autó keréken guruló számítógéppé változik, otthonunk­ból okosház válik, vagyis intelligens érzé­kelőkkel és gépekkel teli lakóhellyé, amely­nek elemei egymással és a külvilággal is kommunikálnak és együttműködnek. Okostelefonon irányítjuk otthonunk mű­ködését, és ugyanez a készülék a bőrünk alá ültetett csipen keresztül az egészségi állapotunkról is tudósít, például jelzi a vér­nyomásunkat, a pulzusunkat vagy a vércu­korszintünket. Ezeknek a széles körben in­tegrált technológiáknak a kifejlesztése a különféle tudományok együttműködését igényli: informatikusok, orvosok, biológu­sok, anyagkutatók, mérnökök és vegyé­szek szoros együttműködésben dolgoznak. Ez a megatrend még hosszú évtizedeken át fontos szerepet fog játszani.

 

 
Nyomtatóbarát verzió
Küldd tovább ezt a cikket barátodnak, ismerősödnek
Ajánld a Mi MICSODA Klubot barátodnak, ismerősödnek

Kapcsolat | Impresszum